Contact Us
Contact Us
You can contact us as follows:

Tel: 0086-22-2740 3247

Fax: 0086-22-2740 3247

Email: zhouyantj@tju.edu.cn

Address: Tianjin University Peiyang Education Development Foundation, 92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin 300072, P. R. China

Zip Code: 0086-22-2740 3247

Contact Person: Ms. Li,    Mr. Fan,    Ms. Zhou